IMLC.ME

Gatsby 如何定义语言

对于支持多国语言的网站,我们需要定义网页语言以辅助搜索引擎或者浏览器正确识别语言。

标准的做法是通过 HTML 的 lang 属性(lang - MDN Web Docs)。

<html lang="zh-CN"></html>

lang 属性的值为 RFC 5646(aka BCP 47) 定义的语言代码。

在 Gatsby 项目中,我们需要借助 React Helmet 插件 修改 html 属性。

<Helmet
  htmlAttributes={{
    lang: 'zh-CN',
  }}
/>